دکتر محمود جورابیان


استاد گروه برق دانشگاه شهید چمران اهواز

استاد نمونه کشوری در سال 1391 

فعال در انجام پروژه ها و تحقیقات علمی 

تألیف و ترجمه بیش از 10 جلد کتاب

دارای 4 اختراع ثبت شده

و.....

یک نکته